Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Co to znaczy faktura proforma - poszerz swoje wiadomości!

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów w sieci, mieli choć raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czym jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, wobec tego często spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Poleca się natomiast zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania danej oferty. Nie stanowi dowodu zakupu artykułów ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż podlegać negocjacjom.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada analogiczne dane co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • miejsce i datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • wskazanie przewidywanej daty wykonania usługi czy też dostarczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Powinno się również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w momencie, gdy odbiorca wpłaci już zaliczkę lub zapłaci w całości za przedmiot transakcji.