Nota księgowa – co mówią o tym przepisy ustawy

Kliknij tutaj, jeśli szukasz więcej informacji o notach księgowych 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej czy później z reguły spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy należy wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty mogą być przejściowe kłopoty finansowe bądź zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć darmowy generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]